top of page

Takk for din bestilling!

Vilkår for leie av utstyr

Utstyret skal kun benyttes av Leietaker og til det formål som er angitt ovenfor.

 

Utstyret kan ikke brukes av andre i leieperioden.

 

Leietaker har ansvaret og risikoen for utstyret fra det tidspunkt utstyret er hentet og til utstyret er levert tilbake til Utleier. Med mindre annet er angitt nedenfor legges det til grunn at alt utstyr fungerer og er uten skader eller annet.

Eventuelle merknader til utstyrets tilstand ved henting noteres i kontrakten.

 

Leietaker plikter å transportere, montere, bruke og oppbevare/lagre utstyret på en forsvarlig måte og i samsvar med de instrukser Utleier har gitt.

Dersom Leietaker er usikker på montering, bruk eller annet må Utleier kontaktes umiddelbart.

Leietaker er selv ansvarlig for å innhente eventuelle tillatelser fra offentlige myndigheter eller andre i forbindelse med plassering og bruk av utstyret.

Utstyret skal leveres tilbake til Utleier i samme antall og stand det var da Leietaker hentet utstyret, herunder skal utstyret være rengjort og eventuelle skader skal rapporteres.

Ved tap av eller skade på utstyret i leieperioden plikter Leietaker å erstatte dette, uavhengig av årsak/årsaker til tapet eller skaden.

 

Det presiseres at Leietaker fullt ut er ansvarlig dersom utstyret utsettes for tyveri, ødeleggelser, hærverk eller annet i leieperioden.

Dersom Utleiers forsikring kan benyttes i en skade-/tapssak, må Leietaker i så fall dekke Utleiers egenandel samt eventuelle andre kostnader Utleier pådras.

Dette forutsetter at Utleiers forsikringsselskap bekrefter at skaden/tapet er forsikringsdekket.

Forsikringen skal ikke benyttes dersom egenandelen er større enn kostnaden ved å få erstattet eller utbedret utstyret.

 

Leietaker kan på anmodning, før leieforholdets start, få oversendt forsikringsvilkårene av Utleier.

 

Leietaker må selv vurdere om det er behov for å tegne egen forsikring for utstyret.

bottom of page